• ISSN 2305-7068
 • Indexed by ESCI CABI CAS
 • DOAJ Scopus GeoRef AJ CNKI
Advanced Search
Volume 1 Issue 2
Sep.  2013
Turn off MathJax
Article Contents
2013: Analysis of Groundwater Environmental Conditions and Influencing Factors in Typical City in Northwest China. Journal of Groundwater Science and Engineering, 1(2): 60-73.
Citation: 2013: Analysis of Groundwater Environmental Conditions and Influencing Factors in Typical City in Northwest China. Journal of Groundwater Science and Engineering, 1(2): 60-73.

Analysis of Groundwater Environmental Conditions and Influencing Factors in Typical City in Northwest China

 • Publish Date: 2013-09-28
 • 加载中
 • Relative Articles

  [1] Yan-pei Cheng, Fa-wang Zhang, Hua Dong, Xue-ru Wen, 2024: Groundwater and environmental challenges in Asia, Journal of Groundwater Science and Engineering, 12, 223-236.  doi: 10.26599/JGSE.2024.9280017
  [2] Zi-jun Zhuo, Dun-yu Lv, Shu-ran Meng, Jian-yu Zhang, Song-bo Liu, Cui-ling Wang, 2023: Factors driving surface deformations in plain area of eastern Zhengzhou City, China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 11, 347-364.  doi: 10.26599/JGSE.2023.9280028
  [3] Qiang Liu, Xiao-dong Guo, Chang-qi Wang, Nan Lin, Hui-rong Zhang, Lin Chen, Yan Zhang, 2023: Changes in groundwater resources and their influencing factors in Songnen Plain, China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 11, 207-220.  doi: 10.26599/JGSE.2023.9280018
  [4] Khan Tanzeel, Akhtar Malik Muhammad, Malghani Gohram, Akhtar Rabia, 2022: Comparative analysis of bacterial contamination in tap and groundwater: A case study on water quality of Quetta City, an arid zone in Pakistan, Journal of Groundwater Science and Engineering, 10, 153-165.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2022.02.005
  [5] Shuai-chao Wei, Feng Liu, Wei Zhang, Gui-ling Wang, Ruo-xi Yuan, Yu-zhong Liao, Xiao-xue Yan, 2022: Research on the characteristics and influencing factors of terrestrial heat flow in Guizhou Province, Journal of Groundwater Science and Engineering, 10, 166-183.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2022.02.006
  [6] Laouni Benadela, Belkacem Bekkoussa, Laouni Gaidi, 2022: Multivariate analysis and geochemical investigations of groundwater in a semi-arid region, case of superficial aquifer in Ghriss Basin, Northwest Algeria, Journal of Groundwater Science and Engineering, 10, 233-249.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2022.03.003
  [7] Yan-hao Wu, Nian-qing Zhou, Zi-jun Wu, Shuai-shuai Lu, Yi Cai, 2022: Carbon, nitrogen and phosphorus coupling relationships and their influencing factors in the critical zone of Dongting Lake wetlands, China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 10, 250-266.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2022.03.004
  [8] Chun-chao ZHANG, Xin-wei HOU, Xiang-quan LI, Zhen-xing WANG, Chun-lei GUI, Xue-feng ZUO, Jian-fei MA, Ming GAO, 2020: Numerical simulation and environmental impact prediction of karst groundwater in Sangu Spring Basin, China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 8, 210-222.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2020.03.002
  [9] TAN Xiao-bo, WEI Shan-ming, BO Ben-yu, JIANG Dian-qing, 2019: Analysis of occurrence characteristics of geothermal resources and its relation to control structures in Zibo City,China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 7, 70-76.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2019.01.007
  [10] XING Hui, DI Yan-song, YONG Yi, 2019: Analysis on the law of occurrence of shallow geothermal energy in Zhoukou City of Henan Province, China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 7, 282-287.  doi: DOI: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2019.03.008
  [11] SUN Dong, LIU Xin-ze, YANG Hai-jun, CAO Nan, ZHANG Zhi-peng, CHEN Yin-song, LI Da-meng, 2019: Analysis of hydrogeolgical characteristics and water environmental impact pathway of typical shale gas exploration and development zones in Sichuan Basin, China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 7, 195-213.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2019.03.001
  [12] ZHU Heng-hua, JIA Chao, XU Yu-liang, YU Ze-min, YU Wei-jiang, 2018: Study on numerical simulation of organic pollutant transport in groundwater northwest of Laixi, Journal of Groundwater Science and Engineering, 6, 293-305.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2018.04.005
  [13] CHEN Peng, CHEN Kang, GAO Ye-xin, 2018: Analysis of phreatic evaporation law and influence factors of typical lithology in Hebei Plain, Journal of Groundwater Science and Engineering, 6, 270-279.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2018.04.003
  [14] XIA Fan, SONG Hong-wei, XU Tie-bing, SU Ya-nan, TIAN Xi-zhao, 2018: Basic environmental conditions of groundwater at a typical golf course, Journal of Groundwater Science and Engineering, 6, 136-149.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2018.02.007
  [15] WANG Kui-feng, XU Meng, CHEN Xiao-man, 2017: The comprehensive evaluation on resource environmental bearing capacity of central cities in the Yellow River Delta-A case study on Dongying City, Journal of Groundwater Science and Engineering, 5, 354-363.
  [16] Ramasamy Jayakumar, Eunhee Lee, 2017: Climate change and groundwater conditions in the Mekong Region–A review, Journal of Groundwater Science and Engineering, 5, 14-30.
  [17] TAO Hong, ZHENG Miao-miao, FAN Li-min, LI Wen-li, DING Jia, LI Hui, HE Xu-bo, TAO Fu-ping, 2017: Research on quality changes and influencing factors of groundwater in the Guanzhong Basin, Journal of Groundwater Science and Engineering, 5, 296-302.
  [18] ZHU Xi, ZHANG Qing-lian, WANG Wan-li, LIU Yan-guang, 2015: Study on the influencing factors of rock-soil thermophysical parameters in shallow geothermal energy, Journal of Groundwater Science and Engineering, 3, 256-267.
  [19] LIU Jin-hui, SUN Zhan-xue, SHI Wei-jun, ZHOU Yi-peng, 2015: Factors influencing in-situ leaching of uranium mining in a sandstone deposit in Shihongtan, Northwest China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 3, 16-20.
  [20] Xiu-yan WANG, Yu-hong FEI, 2014: Environmental Effect Caused by Over-exploitation of Deep Groundwater in North China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 2, 12-20.
 • 加载中

Catalog

  Article Metrics

  Article views (355) PDF downloads(595) Cited by()
  Proportional views
  Related

  JGSE-ScholarOne Manuscript Launched on June 1, 2024.

  Online Submission

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return