• ISSN 2305-7068
 • Indexed by ESCI CABI CAS
 • DOAJ Scopus GeoRef AJ CNKI
Advanced Search
Volume 1 Issue 2
Sep.  2013
Turn off MathJax
Article Contents
2013: Analysis of Groundwater Environmental Conditions and Influencing Factors in Typical City in Northwest China. Journal of Groundwater Science and Engineering, 1(2): 60-73.
Citation: 2013: Analysis of Groundwater Environmental Conditions and Influencing Factors in Typical City in Northwest China. Journal of Groundwater Science and Engineering, 1(2): 60-73.

Analysis of Groundwater Environmental Conditions and Influencing Factors in Typical City in Northwest China

 • Publish Date: 2013-09-28
 • 加载中
 • 2305-7068/© Journal of Groundwater Science and Engineering Editorial Office.

  Creative Commons License

  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 • Relative Articles

  [1] Khan Tanzeel, Akhtar Malik Muhammad, Malghani Gohram, Akhtar Rabia, 2022: Comparative analysis of bacterial contamination in tap and groundwater: A case study on water quality of Quetta City, an arid zone in Pakistan, Journal of Groundwater Science and Engineering, 10, 153-165.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2022.02.005
  [2] Shuai-chao Wei, Feng Liu, Wei Zhang, Gui-ling Wang, Ruo-xi Yuan, Yu-zhong Liao, Xiao-xue Yan, 2022: Research on the characteristics and influencing factors of terrestrial heat flow in Guizhou Province, Journal of Groundwater Science and Engineering, 10, 166-183.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2022.02.006
  [3] Laouni Benadela, Belkacem Bekkoussa, Laouni Gaidi, 2022: Multivariate analysis and geochemical investigations of groundwater in a semi-arid region, case of superficial aquifer in Ghriss Basin, Northwest Algeria, Journal of Groundwater Science and Engineering, 10, 233-249.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2022.03.003
  [4] Yan-hao Wu, Nian-qing Zhou, Zi-jun Wu, Shuai-shuai Lu, Yi Cai, 2022: Carbon, nitrogen and phosphorus coupling relationships and their influencing factors in the critical zone of Dongting Lake wetlands, China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 10, 250-266.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2022.03.004
  [5] Chun-lei Liu, Jian-hua Zheng, Zheng-hong Li, Ya-song Li, Qi-chen Hao, Jian-feng Li, 2021: Analysis on the situation and countermeasures of water resources supply and demand in the cities of small and medium-sized river basins along southeast coast of China — taking Xiamen City as an example, Journal of Groundwater Science and Engineering, 9, 350-358.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2021.04.008
  [6] Chun-chao ZHANG, Xin-wei HOU, Xiang-quan LI, Zhen-xing WANG, Chun-lei GUI, Xue-feng ZUO, Jian-fei MA, Ming GAO, 2020: Numerical simulation and environmental impact prediction of karst groundwater in Sangu Spring Basin, China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 8, 210-222.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2020.03.002
  [7] TANG Hai-long, LU Shan-long, CHENG Yan-pei, GE Li-qiang, ZHANG Jian-kang, DONG Hua, SHAO Huai-yong, 2019: Analysis of dynamic changes and influence factors of Lake Balkhash in the last twenty years, Journal of Groundwater Science and Engineering, 7, 214-223.  doi: DOI: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2019.03.002
  [8] XING Hui, DI Yan-song, YONG Yi, 2019: Analysis on the law of occurrence of shallow geothermal energy in Zhoukou City of Henan Province, China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 7, 282-287.  doi: DOI: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2019.03.008
  [9] TAN Xiao-bo, WEI Shan-ming, BO Ben-yu, JIANG Dian-qing, 2019: Analysis of occurrence characteristics of geothermal resources and its relation to control structures in Zibo City,China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 7, 70-76.
  [10] SUN Dong, LIU Xin-ze, YANG Hai-jun, CAO Nan, ZHANG Zhi-peng, CHEN Yin-song, LI Da-meng, 2019: Analysis of hydrogeolgical characteristics and water environmental impact pathway of typical shale gas exploration and development zones in Sichuan Basin, China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 7, 195-213.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2019.03.001
  [11] ZHU Heng-hua, JIA Chao, XU Yu-liang, YU Ze-min, YU Wei-jiang, 2018: Study on numerical simulation of organic pollutant transport in groundwater northwest of Laixi, Journal of Groundwater Science and Engineering, 6, 293-305.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2018.04.005
  [12] CHEN Peng, CHEN Kang, GAO Ye-xin, 2018: Analysis of phreatic evaporation law and influence factors of typical lithology in Hebei Plain, Journal of Groundwater Science and Engineering, 6, 270-279.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2018.04.003
  [13] XIA Fan, SONG Hong-wei, XU Tie-bing, SU Ya-nan, TIAN Xi-zhao, 2018: Basic environmental conditions of groundwater at a typical golf course, Journal of Groundwater Science and Engineering, 6, 136-149.
  [14] WANG Kui-feng, XU Meng, CHEN Xiao-man, 2017: The comprehensive evaluation on resource environmental bearing capacity of central cities in the Yellow River Delta-A case study on Dongying City, Journal of Groundwater Science and Engineering, 5, 354-363.
  [15] Ramasamy Jayakumar, Eunhee Lee, 2017: Climate change and groundwater conditions in the Mekong Region–A review, Journal of Groundwater Science and Engineering, 5, 14-30.
  [16] TAO Hong, ZHENG Miao-miao, FAN Li-min, LI Wen-li, DING Jia, LI Hui, HE Xu-bo, TAO Fu-ping, 2017: Research on quality changes and influencing factors of groundwater in the Guanzhong Basin, Journal of Groundwater Science and Engineering, 5, 296-302.
  [17] ZHU Xi, ZHANG Qing-lian, WANG Wan-li, LIU Yan-guang, 2015: Study on the influencing factors of rock-soil thermophysical parameters in shallow geothermal energy, Journal of Groundwater Science and Engineering, 3, 256-267.
  [18] LIU Jin-hui, SUN Zhan-xue, SHI Wei-jun, ZHOU Yi-peng, 2015: Factors influencing in-situ leaching of uranium mining in a sandstone deposit in Shihongtan, Northwest China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 3, 16-20.
  [19] Xiu-yan WANG, Yu-hong FEI, 2014: Environmental Effect Caused by Over-exploitation of Deep Groundwater in North China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 2, 12-20.
  [20] Feng-long Zhang, Fu-li Qi, Shou-cheng Lu, Yong-li Li, 2013: Analysis of the Water Factor with the Major Environmental Issues in the Sanjiang Plain, Journal of Groundwater Science and Engineering, 1, 28-32.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (313) PDF downloads(594) Cited by()
  Proportional views
  Related

  Welcome to Journal of Groundwater Science and  Engineering!

  Quick Submit

  Online Submission   E-mail Submission

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return