• ISSN 2305-7068
 • Indexed by ESCI CABI CAS
 • DOAJ Scopus GeoRef AJ CNKI
Advanced Search
Volume 2 Issue 1
Mar.  2014
Turn off MathJax
Article Contents
Xiu-yan WANG, Yu-hong FEI. 2014: Environmental Effect Caused by Over-exploitation of Deep Groundwater in North China. Journal of Groundwater Science and Engineering, 2(1): 12-20.
Citation: Xiu-yan WANG, Yu-hong FEI. 2014: Environmental Effect Caused by Over-exploitation of Deep Groundwater in North China. Journal of Groundwater Science and Engineering, 2(1): 12-20.

Environmental Effect Caused by Over-exploitation of Deep Groundwater in North China

 • Publish Date: 2014-03-28
 • 加载中
 • 2305-7068/© Journal of Groundwater Science and Engineering Editorial Office.

  Creative Commons License

  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 • Relative Articles

  [1] She-ming Chen, Hong-wei Liu, Fu-tian Liu, Jin-jie Miao, Xu Guo, Zhou Zhang, Wan-jun Jiang, 2022: Using time series analysis to assess tidal effect on coastal groundwater level in Southern Laizhou Bay, China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 10, 292-301.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2022.03.007
  [2] Chu Yu, Li-jie Wu, Yi-long Zhang, Xiu-ya Wang, Zhan-chuan Wang, Zhou Zhang, 2022: Effect of groundwater on the ecological water environment of typical inland lakes in the Inner Mongolian Plateau, Journal of Groundwater Science and Engineering, 10, 353-366.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2022.04.004
  [3] Hui-feng Yang, Rui-fang Meng, Xi-lin Bao, Wen-geng Cao, Ze-yan Li, Bu-yun Xu, 2022: Assessment of water level threshold for groundwater restoration and over-exploitation remediation the Beijing-Tianjin-Hebei Plain, Journal of Groundwater Science and Engineering, 10, 113-127.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2022.02.002
  [4] Chun-chao ZHANG, Xin-wei HOU, Xiang-quan LI, Zhen-xing WANG, Chun-lei GUI, Xue-feng ZUO, Jian-fei MA, Ming GAO, 2020: Numerical simulation and environmental impact prediction of karst groundwater in Sangu Spring Basin, China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 8, 210-222.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2020.03.002
  [5] MENG Yong-hui, WANG Ji-ning, YU De-Jie, ZHANG Li-xia, FENG Zai-min, YAN Tang, ZHOU Yong, 2019: Effect of saltwater intrusion on groundwater environment in Weihe River downstream, Shandong Province, China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 7, 245-252.  doi: DOI: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2019.03.005
  [6] XIA Fan, SONG Hong-wei, XU Tie-bing, SU Ya-nan, TIAN Xi-zhao, 2018: Basic environmental conditions of groundwater at a typical golf course, Journal of Groundwater Science and Engineering, 6, 136-149.
  [7] ZHANG Chun-chao, LI Xiang-quan, GAO Ming, HOU Xin-wei, LIU Ling-xia, WANG Zhen-xing, MA Jian-fei, 2017: Exploitation of groundwater resources and protection of wetland in the Yuqia Basin, Journal of Groundwater Science and Engineering, 5, 222-234.
  [8] WU Ting-wen, WANG Li-huan, YANG Xiang-kui, 2017: Evaluation of groundwater potential and eco-geological environment quality in Sanjiang Plain of Heilongjiang Province, Journal of Groundwater Science and Engineering, 5, 193-201.
  [9] WU Jian-qiang, WU Xia-yi, 2016: Geological environment impact analysis of a landfill by the Yangtze River, Journal of Groundwater Science and Engineering, 4, 96-102.
  [10] ZHOU Zhi-chao, WANG Ju, SU Rui, GUO Yong-hai, LI Jie-biao, JI Rui-li, ZHANG Ming, DONG Jian-nan, 2016: Study on the residence time of deep groundwater for high-level radioactive waste geological disposal, Journal of Groundwater Science and Engineering, 4, 52-59.
  [11] MA Luan, WANG Guang-cai, SHI Zhe-ming, GUO Yu-ying, XU Qing-yu, HUANG Xu-juan, 2016: Simulation of groundwater level recovery in abandoned mines, Fengfeng coalfield, China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 4, 344-353.
  [12] ZHANG Fa-wang, CHENG Yan-pei, 2015: Progress on the mapping of groundwater resources and environment in Asia, Journal of Groundwater Science and Engineering, 3, 105-117.
  [13] DONG Hua, GE Li-qiang, 2015: Groundwater ecological environment and the mapping of Asia, Journal of Groundwater Science and Engineering, 3, 118-126.
  [14] ZHANG Jian-kang, WEN Xue-ru, GAO Yun, YUE Chen, YI Qing, 2015: Analysis of the negative effects of groundwater exploitation on geological environment in Asia, Journal of Groundwater Science and Engineering, 3, 202-212.
  [15] LIU Chang-Rong, HUANG Shuang-Bing, ZHANG Li-Zhong, 2014: New Mine Geological Environment Impact Assessment Method, Journal of Groundwater Science and Engineering, 2, 88-96.
  [16] YUE Chen, CUI Ya-li, SHAO Jing-li, DONG Xiang, RAO Rong, 2014: Research Progress of the Geological Environment in Ecological Planning, Journal of Groundwater Science and Engineering, 2, 47-53.
  [17] GU Ming-xu, LIU Yu, HAN Chong, SHANG Lin-qun, JIANG Xian-qiao, WANG Lin-ying, 2014: Analysis of impact of outfalls on surrounding soil and groundwater environment, Journal of Groundwater Science and Engineering, 2, 54-60.
  [18] HE Hong, GUO Hong-bin, LIU Hong-yun, 2014: Analysis of effect of water construction in different phases on groundwater environment, Journal of Groundwater Science and Engineering, 2, 54-59.
  [19] Changli Liu, Yun Zhang, Chao Song, Hongbing Hou, 2013: Effect of Farmyard Manure Application on Dissolution of Carbonate Rocks and Its Eco-environmental Impact, Journal of Groundwater Science and Engineering, 1, 60-69.
  [20] , 2013: Analysis of Groundwater Environmental Conditions and Influencing Factors in Typical City in Northwest China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 1, 60-73.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (769) PDF downloads(810) Cited by()
  Proportional views
  Related

  Welcome to Journal of Groundwater Science and  Engineering!

  Quick Submit

  Online Submission   E-mail Submission

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return