• ISSN 2305-7068
 • Indexed by ESCI CABI CAS
 • DOAJ Scopus GeoRef AJ CNKI
Advanced Search
Volume 2 Issue 1
Mar.  2014
Turn off MathJax
Article Contents
Xiu-yan WANG, Yu-hong FEI. 2014: Environmental Effect Caused by Over-exploitation of Deep Groundwater in North China. Journal of Groundwater Science and Engineering, 2(1): 12-20.
Citation: Xiu-yan WANG, Yu-hong FEI. 2014: Environmental Effect Caused by Over-exploitation of Deep Groundwater in North China. Journal of Groundwater Science and Engineering, 2(1): 12-20.

Environmental Effect Caused by Over-exploitation of Deep Groundwater in North China

 • Publish Date: 2014-03-28
 • 加载中
 • Relative Articles

  [1] Tian Nan, Chen Yue, Wen-geng Cao, En-lin Mu, Yang Ou, Zhen-sheng Lin, Wei Kang, 2023: Effective groundwater level recovery from mining reduction: Case study of Baoding and Shijiazhuang Plain area, Journal of Groundwater Science and Engineering, 11, 278-293.  doi: 10.26599/JGSE.2023.9280023
  [2] She-ming Chen, Hong-wei Liu, Fu-tian Liu, Jin-jie Miao, Xu Guo, Zhou Zhang, Wan-jun Jiang, 2022: Using time series analysis to assess tidal effect on coastal groundwater level in Southern Laizhou Bay, China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 10, 292-301.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2022.03.007
  [3] Chu Yu, Li-jie Wu, Yi-long Zhang, Xiu-ya Wang, Zhan-chuan Wang, Zhou Zhang, 2022: Effect of groundwater on the ecological water environment of typical inland lakes in the Inner Mongolian Plateau, Journal of Groundwater Science and Engineering, 10, 353-366.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2022.04.004
  [4] Hui-feng Yang, Rui-fang Meng, Xi-lin Bao, Wen-geng Cao, Ze-yan Li, Bu-yun Xu, 2022: Assessment of water level threshold for groundwater restoration and over-exploitation remediation the Beijing-Tianjin-Hebei Plain, Journal of Groundwater Science and Engineering, 10, 113-127.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2022.02.002
  [5] Chun-chao ZHANG, Xin-wei HOU, Xiang-quan LI, Zhen-xing WANG, Chun-lei GUI, Xue-feng ZUO, Jian-fei MA, Ming GAO, 2020: Numerical simulation and environmental impact prediction of karst groundwater in Sangu Spring Basin, China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 8, 210-222.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2020.03.002
  [6] MENG Yong-hui, WANG Ji-ning, YU De-Jie, ZHANG Li-xia, FENG Zai-min, YAN Tang, ZHOU Yong, 2019: Effect of saltwater intrusion on groundwater environment in Weihe River downstream, Shandong Province, China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 7, 245-252.  doi: DOI: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2019.03.005
  [7] XIA Fan, SONG Hong-wei, XU Tie-bing, SU Ya-nan, TIAN Xi-zhao, 2018: Basic environmental conditions of groundwater at a typical golf course, Journal of Groundwater Science and Engineering, 6, 136-149.  doi: 10.19637/j.cnki.2305-7068.2018.02.007
  [8] WU Ting-wen, WANG Li-huan, YANG Xiang-kui, 2017: Evaluation of groundwater potential and eco-geological environment quality in Sanjiang Plain of Heilongjiang Province, Journal of Groundwater Science and Engineering, 5, 193-201.
  [9] WU Jian-qiang, WU Xia-yi, 2016: Geological environment impact analysis of a landfill by the Yangtze River, Journal of Groundwater Science and Engineering, 4, 96-102.
  [10] ZHOU Zhi-chao, WANG Ju, SU Rui, GUO Yong-hai, LI Jie-biao, JI Rui-li, ZHANG Ming, DONG Jian-nan, 2016: Study on the residence time of deep groundwater for high-level radioactive waste geological disposal, Journal of Groundwater Science and Engineering, 4, 52-59.
  [11] MA Luan, WANG Guang-cai, SHI Zhe-ming, GUO Yu-ying, XU Qing-yu, HUANG Xu-juan, 2016: Simulation of groundwater level recovery in abandoned mines, Fengfeng coalfield, China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 4, 344-353.
  [12] ZHANG Fa-wang, CHENG Yan-pei, 2015: Progress on the mapping of groundwater resources and environment in Asia, Journal of Groundwater Science and Engineering, 3, 105-117.
  [13] DONG Hua, GE Li-qiang, 2015: Groundwater ecological environment and the mapping of Asia, Journal of Groundwater Science and Engineering, 3, 118-126.
  [14] ZHANG Jian-kang, WEN Xue-ru, GAO Yun, YUE Chen, YI Qing, 2015: Analysis of the negative effects of groundwater exploitation on geological environment in Asia, Journal of Groundwater Science and Engineering, 3, 202-212.
  [15] YUE Chen, CUI Ya-li, SHAO Jing-li, DONG Xiang, RAO Rong, 2014: Research Progress of the Geological Environment in Ecological Planning, Journal of Groundwater Science and Engineering, 2, 47-53.
  [16] LIU Chang-Rong, HUANG Shuang-Bing, ZHANG Li-Zhong, 2014: New Mine Geological Environment Impact Assessment Method, Journal of Groundwater Science and Engineering, 2, 88-96.
  [17] GU Ming-xu, LIU Yu, HAN Chong, SHANG Lin-qun, JIANG Xian-qiao, WANG Lin-ying, 2014: Analysis of impact of outfalls on surrounding soil and groundwater environment, Journal of Groundwater Science and Engineering, 2, 54-60.
  [18] HE Hong, GUO Hong-bin, LIU Hong-yun, 2014: Analysis of effect of water construction in different phases on groundwater environment, Journal of Groundwater Science and Engineering, 2, 54-59.
  [19] Changli Liu, Yun Zhang, Chao Song, Hongbing Hou, 2013: Effect of Farmyard Manure Application on Dissolution of Carbonate Rocks and Its Eco-environmental Impact, Journal of Groundwater Science and Engineering, 1, 60-69.
  [20] , 2013: Analysis of Groundwater Environmental Conditions and Influencing Factors in Typical City in Northwest China, Journal of Groundwater Science and Engineering, 1, 60-73.
 • 加载中

Catalog

  Article Metrics

  Article views (787) PDF downloads(811) Cited by()
  Proportional views
  Related

  Welcome to Journal of Groundwater Science and  Engineering!

  Quick Submit

  Online Submission   E-mail Submission

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return